ŠUMAVA

Pohoří Šumava

Nejstarší a nejrozsáhlejší pohoří v Čechách na jihozápadní hranici země je součástí České vysočiny. Svou rozlohou pokrývá téměř jednu čtrnáctinu celkového území České republiky. Vlastní jádro Šumavy se táhne v délce 125 km od Všerubského průsmyku po průsmyk Vyšebrodský a jeho šířka od státních hranic po hranice šumavského podhůří nepřesahuje 15 km.

Pohoří Šumava - členění

Šumava se zpravidla dělí na 6 menších celků:

 • Železnorudská hornatina
 • Šumavské pláně – centrální část Šumavy
 • Boubínská hornatina
 • Trojmezenská hornatina
 • Želnavská hornatina
 • Vltavská brázda

Horský masiv Šumavy překračuje státní hranice jak do Rakouska (Mühlviertel), tak do Spolkové republiky Německo (Bayerischer Wald). V Německu se používá pro název Šumavy výraz Böhmerwald.
Nejvyšší horou Šumavy je Plechý (1378 m n. m.), na německé straně pak Velký Javor (Grosser Arber – 1456 m n. m.), který je zároveň nejvyšší horou vůbec.
Šumava tvoří rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Z největší části je odvodňována Vltavou tekoucí na sever a pouze drobné říčky a potůčky odvádějí vody do povodí Dunaje a jím do Černého moře.

Šumava - ochrana přírody

Hlavní úlohou ochrany přírody je přispívat k zachování rozmanitosti podmínek a forem života na zemi. Vytvářet podmínky pro trvalé udržování, obnovování a racionální využívání přírodních zdrojů, záchranu přírodního dědictví, charakteristického a původního vzhledu krajiny, na dosažení a udržení ekologické stability. Šumava byla organizací UNESCO v roce 1990 vyhlášena biosférickou rezervací.

Národní park Šumava

NP Šumava - logo

Národní park Šumava (NPŠ) byl zřízen nařízením vlády ČR ze dne 20. 3. 1991. Správa NPŠ sídlí ve Vimperku. Rozlohou 690 km2 je NPŠ plošně největším parkem v ČR. Zahrnuje území rozsáhlých jehličnatých a smíšených porostů s množstvím unikátních rašelinišť a ledovcových jezer.

Národní park Šumava - zóny

Je rozdělen do tří zón

 • Zóna I. chrání přírodně nejcennější a nejstabilnější území s přirozenými ekosystémy – pralesy, mokřady a vrchovištní rašeliniště. Pohyb je v těchto místech omezen pouze na vyznačené turistické trasy a chodníky. Tato zóna bývá označena cedulemi s nápisem „I. zóna národního parku“. Hranice území je vyznačena dvěma červenými pruhy převážně na kmenech stromů, v bezlesé krajině na sloupcích. Klidová území, vyhlášená z hlediska potřeby regulace návštěvnosti, jsou označena tabulkou s nápisem „Klidové území národního parku“. I zde je vstup povolen pouze po vyznačených cestách.
 • Zóna II. zahrnuje zbývající část lesních a ostatních ekosystémů. V mapách ani v terénu se nevyznačuje.
 • Zóna III. je okrajová a zahrnuje civilizací značně pozměněné oblasti většinou soustředěné zástavby.

Chráněná krajinná oblast Šumava

Chráněná krajinná oblast Šumava (CHKO) byla zřízena dne 27. 12. 1963 a svojí rozlohou byla největším chráněným územím v ČR. Po vyhlášení NPŠ činí výměra CHKO 982 km2. Sídlo CHKO je společně se Správou NPŠ ve Vimperku.

Zásady pohybu v Národním parku Šumava

Respektování základních pravidel chování v přírodě Národního parku Šumava vám umožní nerušený pobyt a prožití volných chvil.

 • Motorové vozidlo odstavte prosím na vyhrazeném parkovišti.
 • Tábořit je možno jen na místech k tomu vyhrazených.
 • Chovejte se prosím tiše, nerušte živočichy.
 • Netrhejte rostliny a neodchytávejte živočichy.
 • Rozumní lidé přírodu neznečišťují, ostatním je to zakázáno.
 • Pro vodní sporty jsou vyhrazeny úseky řek Vltavy a Otavy.
 • Psy mějte pod kontrolou.
 • Horolezectví, létání na závěsných padácích a kluzácích na území národního parku nelze provozovat.
 • Nevstupujte do jeskyň a podzemních prostor.
 • Jízda na kole je omezena na silnice, místní komunikace a vyznačené cyklotrasy. Nejezděte prosím na jiných trasách. Na trasách se pohybujete spolu s pěšími turisty, respektujte se navzájem!

Zvláštní upozornění:
Příroda národního parku není zcela prosta všech rizik, jako jsou například pád odumřelého stromu či odlamující se větve suchých stromů. Dbejte proto ve vlastním zájmu zvýšené opatrnosti a řiďte se doporučeními Správy NP a CHKO Šumava.

Stráž přírody
Kontrolou dodržování Návštěvního řádu a předpisů týkajících se ochrany přírody je pověřena stráž přírody. Při návštěvě Národního parku Šumava proto dodržujte Návštěvní řád, dbejte pokynů strážní služby a obracejte se na strážce se svými dotazy a připomínkami.

www.npsumava.cz